+86-579-86358770sales@cgdq.cc

رده محصول

ساختار و روال نقاط نگهداری از سیستم خنک کننده موتور

1، موتور خنک کننده سیستم ساختار و عملکرد

1 مایع خنک کننده، کلیدی برای خودرو خنک کننده سیستم عملکرد متوسط، نرم آب خنک کننده مایع تمیز کردن، بدون آب می تواند به عنوان مایع خنک کننده، ظریف تر خودرو به الزامات کیفیت آب بالاتر استفاده می شود. به عنوان مثال، روشن بهار آب روشن، تمیز به نظر می رسد اما اگر شرکت شما را در موتور سیستم خنک کننده آب چشمه حاوی مقادیر زیادی از مواد معدنی،، خواهد شد بسیاری از مقیاس تولید و تاثیر عملکرد طبیعی سیستم خنک کننده، قابل مشاهده، خنك كننده، کیفیت آب بسیار مهم است.