+86-579-86358770sales@cgdq.cc

رده محصول

تعمیر پل تخلیه

باران چند خبرنگاران از Panyu جاده زیبایی اژدها زیر پل پس از، "آبشار" پل پایین سربار را مشاهده کنید. این رفتار رخ می دهد زیرا لوله های نصب شده در پل آسیب دیده است، منجر به صدمه به آب از بندر تخلیه در عرشه مانند آبشار سقوط مرطوب زیر پل نه تنها پیاده، وسایل نقلیه مطرح مشکل امنیتی به یکی از زیر.

صبح روز 9 اوت خبرنگاران در Panyu جاده اژدها امریکا اند جاده طرف شده دیده، پارک پل هوایی زیر, هوایی گسترش طول بازوی، شهر نگهداری خدمه ایستگاه بازوی رباتیک در پل تعمیرات تخلیه سطل.