+86-579-86358770sales@cgdq.cc

رده محصول

Nanchang خط 1 خط اول ظاهر موضوع برچسب دیوار

Nanchang bayi مربع اخبار شبکه عبور خط خط 1 ایستگاه مسافران خواهد شد شگفتی های بیشتر در سکوت انتقال دیوار راهرو پر از دوران کودکی و قدیمی عکس, قدیمی نمایش چئونگ نم با کودکان خنده و خنده دار سایه، ضرب و شتم جذب بسیاری از مردم توقف به تماشای. این قابل فهم است که تم وال برچسب، 35 متر طول، شامل صدها عکس کودکی خط موضوع خط 1 مترو Nanchang برچسب دیوار. (توسط tumingming)