+86-579-86358770sales@cgdq.cc

رده محصول

تجهیزات برودتی الکترونیکی فن خنک کننده گرما و مایع خنک کننده پایان جایگزین?

بسیاری از دوستان کامپیوتر دارند با لوله های شانگ یا حرارتی آب که برای تضمین ثبات رایانه سریع اجرا می شود سخت شیا هزینه اما چرا است مناسب است راه میانبر حرارتی بدون شرح داده می تواند و به مجتمع پیگیری هزینه و بالا به روش حرارتی کنم؟ است است متعجب و متحیر,, بود ترک، من دست آزمایش کند شیا است قرص های برودتی الکترونیکی جایگزین عمومی حرارتی فن اثر اگر کلمات موفقیت چه می گفت: لوله و حرارتی آب پايان می آید آماده?